کوتاه کننده لینک (Short Url Site) API

Overview

API ما به شما این امکان را میدهد که برای هر یک از وبسایت های خود از کوتاه کننده لینک استفاده کنید.هنگامی که شما در سایت ما ثبتنام میکنید به شما یک API منحصر به فرد اختصاص داده میشود که میتوانید از طریق راهنمای زیر در سایت خود استفاده کنید

مثال زیر تولید پاسخ به JSON است اما ام شما میتوانید با استفاده از xml جایگزین کنید در انتهای آدرس اینترنتی درخواست با .xml.


Create

Create a new short url providing a base64 encoded version of the original long url.

Parameters:
Name: Type: Description:
key string Your API access key. Login to view.
url string Base64 encoded version of your long url. base64_encode() in PHP.
Return Values:
Name: Type: Description:
url_id integer Unique url id.
short_url string Short url including domain name.
short_url_part string Short url part. (excluding domain name)
original_url string The original decoded long url.
date_time string Date and time of the API call. In the format yyyy-mm-dd hh:mm:ss.
Example Request:
API نشانی: http://q8p.ir
GET //api/v1/bfa9749a6a2f9a4aa470a0080ac342bc/shorturl/create/url/BASE64_ENCODED_LONG_URL.json
Example Response:
{
  "code":200,
  "data":{
   "url_id":"1388597",
   "short_url":"http://q8p.ir/srt",
   "short_url_part":"srt",
   "original_url":"http://www.bbc.co.uk",
   "date_time":"2013-04-04 16:18:05"
  }
}

Create (Additional Options)

Create a new short url including some additional settings such as a custom short url, password to access and an expiry date.

Parameters:
Name: Type: Description:
key string Your API access key. Login to view.
url string Base64 encoded version of your long url. base64_encode() in PHP.
custom_url (optional) string Custom short url part.
password (optional) string Password to access url.
expiry_date (optional) string Date to expire the url. In the format yyyy-mm-dd.
base_domain (optional) string Url to use for the short url. Must already exist on the site. No http or trailing forward slash. i.e. domain.com
Return Values:
Name: Type: Description:
url_id integer Unique url id.
short_url string Short url including domain name.
short_url_part string Short url part. (excluding domain name)
original_url string The original decoded long url.
date_time string Date and time of the API call. In the format yyyy-mm-dd hh:mm:ss.
Example Request:
API نشانی: http://q8p.ir
GET //api/v1/bfa9749a6a2f9a4aa470a0080ac342bc/shorturl/create/custom_url/CUSTOM_SHORT_URL/password/PASSWORD_TO_ACCESS/expiry_date/URL_EXPIRY_DATE/url/BASE64_ENCODED_LONG_URL.json
Example Response:
{
  "code":200,
  "data":{
   "url_id":"1388598",
   "short_url":"http://q8p.ir/bbc",
   "short_url_part":"bbc",
   "original_url":"http://www.bbc.co.uk",
   "date_time":"2013-04-04 16:18:08"
  }
}

Disable

Disable an active short url within your account.

Parameters:
Name: Type: Description:
key string Your API access key. Login to view.
short_url string Base64 encoded version of your short url. base64_encode() in PHP.
Return Values:
Name: Type: Description:
url_id integer Unique url id.
status string Short url status.
short_url string Short url including domain name.
date_time string Date and time of the API call. In the format yyyy-mm-dd hh:mm:ss.
Example Request:
API نشانی: http://q8p.ir
GET //api/v1/bfa9749a6a2f9a4aa470a0080ac342bc/shorturl/disable/short_url/BASE64_ENCODED_SHORT_URL.json
Example Response:
{
  "code":200,
  "data":{
   "url_id":"1388598",
   "status":"disabled",
   "short_url":"http://q8p.ir/bbc",
   "date_time":"2013-04-04 17:01:42"
  }
}

فعال کردن

Activate a disabled short url within your account.

Parameters:
Name: Type: Description:
key string Your API access key. Login to view.
short_url string Base64 encoded version of your short url. base64_encode() in PHP.
Return Values:
Name: Type: Description:
url_id integer Unique url id.
status string Short url status.
short_url string Short url including domain name.
date_time string Date and time of the API call. In the format yyyy-mm-dd hh:mm:ss.
Example Request:
API نشانی: http://q8p.ir
GET //api/v1/bfa9749a6a2f9a4aa470a0080ac342bc/shorturl/enable/short_url/BASE64_ENCODED_SHORT_URL.json
Example Response:
{
  "code":200,
  "data":{
   "url_id":"1388598",
   "status":"active",
   "short_url":"http://q8p.ir/bbc",
   "date_time":"2013-04-04 17:01:42"
  }
}

Info

Get detailed information for any short url within your account.

Parameters:
Name: Type: Description:
key string Your API access key. Login to view.
short_url string Base64 encoded version of your short url. base64_encode() in PHP.
Return Values:
Name: Type: Description:
url_id integer Unique url id.
short_url string Short url including domain name.
short_url_part string Short url part. (excluding domain name)
original_url string The original decoded long url.
date_created string The date/time the short url was create.
last_accessed string The date/time the short url was last accessed.
total_visits integer Total visits
has_password bool Whether the url needs a password to access.
expiry_date string The date/time the short url will expire.
status string Short url status.
date_time string Date and time of the API call. In the format yyyy-mm-dd hh:mm:ss.
Example Request:
API نشانی: http://q8p.ir
GET //api/v1/bfa9749a6a2f9a4aa470a0080ac342bc/shorturl/info/short_url/BASE64_ENCODED_SHORT_URL.json
Example Response:
{
  "code":200,
  "data":{
   "url_id":"13423436",
   "short_url":"http://q8p.ir/bbc",
   "short_url_part":"bbc",
   "original_url":"http://www.bbc.co.uk",
   "date_created":"2013-04-04 12:36:09",
   "last_accessed":"2013-05-02 12:32:05",
   "total_visits":"3452",
   "has_password":true,
   "expiry_date":"2019-03-02 23:59:59",
   "status":"active",
   "date_time":"2013-04-04 17:10:14"
  }
}

List

List all active urls within your account.

Parameters:
Name: Type: Description:
key string Your API access key. Login to view.
Return Values:
Name: Type: Description:
urls array List of short urls within the account.
date_time string Date and time of the API call. In the format yyyy-mm-dd hh:mm:ss.
Example Request:
API نشانی: http://q8p.ir
GET //api/v1/bfa9749a6a2f9a4aa470a0080ac342bc/shorturl/list_active_urls.json
Example Response:
{
  "code":200,
  "data":{
   "urls":[
     {
      "short_url":"http://q8p.ir/2F"
     },
     {
      "short_url":"http://q8p.ir/2q"
     }
   ],
   "date_time":"2013-04-09 09:48:05"
  }
}

Copyright © 2017 - کوتاه کننده لینک (Short Url Site). Short Url Script Created By 20 Script.IR
http://www.20script.ir