نرخ تبلیغات

لطفا قیمت و نرخ تبلیغات را از جدول پایین صفحه مشاهده کنید. بابت هر بازدیدی که شما خریداری میکنید بازدیدکننده شما شرایط زیر را حتما دارد:

ممکن است شما بازدیدکننده داشته باشید که موارد عنوان شده را نداشته باشد، اما هرگز از اعتبار آگهی شما بابت آن هزینه کسر نمی گردد.

 

Package Description / Country Cost per 1000 Views
Desktop Mobile / Tablet Both
سرتاسرجهان (همه کشورها) تومان3,500.00 تومان5,000.00 تومان4,000.00
ایران (جمهوری اسلامی) تومان4,500.00 تومان6,000.00 تومان5,000.00
Package Description / Country Cost per 1000 Views
Desktop Mobile / Tablet Both
سرتاسرجهان (همه کشورها) تومان4,000.00 تومان6,000.00 تومان5,000.00
ایران (جمهوری اسلامی) تومان5,000.00 تومان7,000.00 تومان6,000.00

همه سایتها مجاز هستند تبلیغات نمایند به غیر از موارد زیر:

لطفا اگر تخلفی مشاهده کرده اید به ما اطلاع دهید...